ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
การดำเนินงาน
1O แผนดำเนินงานประจำปี [กลุ่มบริหาร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ปี 2563] [ปี 2564] [รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP2564]
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
  - การรับหนังสือลงทะเบียนจากแหล่งภายนอก
  - ระบบดูผลการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
  - ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
2O รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [สรุปการเข้ารับการอบรมของบุคลากร] [สรุปโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล]
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร No Gift Policy [ภาษาไทย] [English]
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ผลการประเมินควบคุมภายใน] [หนังสือรับรองการประเมินผลควบคุมภายใน]
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
4O รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
  - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
Update : 7 ก.ย. 2565