การดำเนินการงานธนาคารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

๑. การฝากเงินของธนาคารโรงเรียน เป็นประเภทเผื่อเรียกซึ่งนักเรียนสามารถฝากเงินได้อย่าง สม่ำเสมอในวันเปิด ทำการโรงเรียน
๒.โดยแต่ละโรงเรียน จะเปิดบัญชีกับสาขาเพียงบัญชีเดียวส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละ รายธนาคารโรงเรียน จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

 

การเปิดให้บริการ

เปิดทำการ วันอังคาร

ช่วงเช้า ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.

ช่วงบ่าย ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.