สรุปผลการดำเนินการงานธนาคารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

จำนวนสมาชิกทั้งหมด
๑,๒๘๘
บัญชี
ยอดเงินฝาก
๗๔๐,๔๘๕
บาท