เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ชุดที่ ๑

 

 
 
น.ส.สหัชรัส สุขรัมรงศ์
น.ส.กมลวัลย์ โกมลสวรรค์
น.ส.เมธาลีน รุ่งยิ้ม
ผู้จัดการ
พนักงานการเงิน
พนักงานบัญชี
     
 
น.ส.ทิพานัน ฤทธิ์เต็ม
ด.ญ.เกวลิน ลพเมฆ
น.ส.รวิพร ทองไทย
พนักงานติดต่อ
พนักงานติดต่อ
พนักงานลงรายการ

 

 

เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ชุดที่ ๒

 

 
 
น.ส.พิมพ์อร สิงห์โต
น.ส.สุณัฐวดี โชติชม
น.ส.กมลชนก เงินอยู่
ผู้จัดการ
พนักงานการเงิน
พนักงานบัญชี
     
 
ด.ญ.ธนัชชา อยู่ประเสริฐ
ด.ญ.ชุติมาา วณิชไพบูลย์
ด.ญ.ศิริพร กลิ่นมัคผล
พนักงานติดต่อ
พนักงานติดต่อ
พนักงานลงรายการ