บุคลากรงานธนาคารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

 

 
 
 
นายเมธี จิตรทรัพย์
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
 
     
 
นางธิชาพร ยอดกัณหา
 
นางกนกพร จีนมหันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
 
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน

 

 

ครูที่ปรึกษางานธนาคารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

 

นางสุจิราภรณ์ ภัทรจามร
นางนงลักษณ์ ต่วนชัย
นางสาวสุภาพร เสือเผือก
     
 
นางสาวพนิตพิชา ศรีวรรณ
 
นางสาวสุภาวดี ชีพอุบัติ