วัตถุประสงค์งานธนาคารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมโดยผ่านธนาคารโรงเรียน
. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออม
. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานธนาคารของโรงเรียน
. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการออมทรัพย์