ประวัติความเป็นมางานธนาคารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสร้างวินัยการออม รู้จัก
ความพอเพียง  ไม่ฟุ่มเฟือย  รู้จักเก็บเงิน  ประหยัด  มัธยัสถ์  ตระหนักในคุณค่าของเงินโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปฏิบัติ  อันจะส่งผลให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อว่านักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการฝึกความรับผิดชอบและการให้บริการ เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานของนักเรียนให้มีทักษะความรับผิดชอบ ในการทำงานอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตได้ 

 

 

นอกจากนี้นักเรียนยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จากจุดมุ่งหมายดังกล่าวทำให้ตระหนักว่า “ธนาคารโรงเรียน”เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ คุณสมบัติดังที่ได้กล่าวข้างต้น การที่นักเรียนส่วนหนึ่งได้มีโอกาสได้รับการเรียนรู้จากการฝึก ปฏิบัติจริงโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในธนาคารโรงเรียน  ซึ่งสิ่งที่นักเรียนเหล่านี้จะ ได้รับคือโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร การรู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ การซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ซึ่งอาจหาไม่ได้ในตำราเรียน ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์ ในการต้องการมีส่วนร่วมกับธนาคารออมสินที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและโรงเรียนได้ทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาเรียนรู้และให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน .


การสนับสนุนงานธนาคารออมสิน

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับการสนับสุนนจากธนาคารออมสินภาค ๖ จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อดำเนินการธนาคารโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  โดยให้การสนับสนุนด้านระบบงานธนาคาร โรงเรียนพร้อมกับอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน  วิธีปฏิบัติงาน  การจัดเตรียมสถานที่  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนแบบพิมพ์ต่าง ๆ สมุดเงินฝากโครงการธนาคารโรงเรียน  และการสนับสนุนในกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  มีธนาคารออมสิน  สาขาท่าตะโก  ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแล  ในการดำเนินการธนาคารโรงเรียน และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารโรงเรียนปีละ 6,000 บาท ทุกปี


18 ส.ค. 2555 Webmaster